Algemene voorwaarden

Huisregels


 • Bij Doggy Duo Fun trainen we zonder straf. Je maakt geen gebruik van fysieke correcties, corrigerende materialen, schelden/schreeuwen en je laat je hond niets doen onder dwang of druk.
 • Je dient alleen gebruik te maken van een tuig of platte halsband met een eenvoudige lijn. Dubbele aanlijning met anti-ontsnappingstuig en halsband mag ook. Slipkettingen, prikbanden, stroombanden, anti-blafbanden, halfchecks, halti's, gentle leaders en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden jacht-, politie- en uitrollijnen niet gebruikt tijdens de trainingen.
 • Je bent verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.
 • Een privéles kan alleen worden ingehaald indien deze minimaal 24 uur van tevoren is afgemeld per e-mail. Anders komt deze te vervallen.
 • Gezinsleden zijn welkom om met de lessen mee te doen of te kijken.
 • Voor, tijdens en direct na afloop van de lessen dient er voldoende afstand tussen de honden gehouden te worden, zowel op het terrein als in de directe omgeving. Respecteer de verschillende achtergronden van de honden. Honden spelen op het terrein niet met elkaar zonder uitdrukkelijke toestemming van de instructeur.
 • Ruim hondenpoep op, zowel op het terrein als erbuiten.
 • Voorkom plasjes en hondenpoep op het terrein van de hondenschool door je hond van tevoren uit te laten. 
 • Heeft de hond toch op het terrein geplast, maak de plek dan schoon met het water uit de gieter die hiervoor klaarstaat.
 • Honden zijn op het terrein altijd aangelijnd, tenzij in opdracht van de instructeur anders wordt bepaald.
 • Loopse honden zijn toegestaan mits dit voor het betreden van het cursusterrein wordt gemeld bij de instructeur. Als je hond ziek is, kom dan zonder hond naar de les.
 • Parkeren kan op het parkeerterrein bij Nobelstraat 12.
 • Het is verstandig om de hond voor de les maar een kwart van zijn ontbijt te geven.
 • Neem naar de praktijklessen poepzakjes mee, de rest van het dagelijks voer en genoeg extra lekkere beloningen mee die makkelijk klein gemaakt kunnen worden of al klein zijn. Voert u rauw dan zijn gedroogde snacks het makkelijkst (het gebruik van een beloningstasje is aan te raden).
 • Het is niet mogelijk om je hond mee te nemen naar de theorielessen.

 

Algemene voorwaarden


Doggy Duo Fun is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

​41702255

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek , persoon of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.3 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, les of activiteit.

1.4 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, lessen en/of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten die cursist aangaat met Hondenschool.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.

2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld te voldoen. Voor aanvang van de eerste les dient u het cursusgeld te hebben voldaan. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL49 INGB 000 870 86 71 op naam van Doggy Duo Fun

2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

2.5 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus.

2.6 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

 

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus

3.1 De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus, activiteit, workshop of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.

3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoudt de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

3.4 De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.

3.5 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting met een eenvoudige lijn. Dubbele aanlijning met anti-ontsnappingstuig en halsband mag ook. Slipkettingen, prikbanden, stroombanden, halfchecks, halti’s, gentle leaders en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden jacht-, politie- en uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.

3.6 De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen of met een Titerbepaling. Kennelhoest en Weil zijn niet verplicht.

3.7 Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

3.8 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek. Honden die niet deelnemen aan de cursus worden alleen in goed overleg en met uitdrukkelijke toestemming op het terrein toegelaten. De hondenschool behoudt zich het recht om niet deelnemende honden tijdens de lessen te weren op het terrein.

3.9 Cursisten maken geen gebruik van fysieke correcties, corrigerende materialen, schelden/schreeuwen. Cursisten die dit toch doen worden uitgesloten van verdere lessen zonder teruggaaf van het lesgeld.

 

Artikel 4: Cursussen

4.1 De cursist komt in aanmerking voor de aangeboden cursussen wanneer de hond waarmee deelgenomen wordt de leeftijd heeft van 12 weken of ouder.

Artikel 5: Annulering van lessen/cursus/consult

5.1 De hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven.

5.2a Afmelding van een les kan per e-mail.

5.2b Lessen kunnen worden doorgeschoven wanneer dit voor de eerste les is doorgegeven. Tijdens een lespakket is het niet meer mogelijk om lessen door te schuiven. Als je verhinderd, bent laat dit dan van te voren weten. Verzetten van een privéles is mogelijk indien minimaal 24 uur van te voren aangegeven. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.

5.2c Bij annulering van de cursus door de cursist gelden de volgende betalingsverplichtingen;
Bij annulering eerder dan 3 weken voor aanvang van de cursus wordt niets in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 3 tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.

5.2d Bij te weinig aanmeldingen wordt een cursus door de hondenschool geannuleerd, waarna het volledige cursusgeld wordt terugbetaald.

5.3 Bij extreme weersomstandigheden worden de lessen afgelast en schuiven ze een week door.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool

6.1 De hondenschool is niet aansprakelijk als een hond ziek wordt of komt te overlijden.

6.2 De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

6.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

6.4 De hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist

7.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.

7.2 Bij inschrijving dient de cursist een WA-verzekering te hebben waarbij ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard aansprakelijkheidsverzekering.

7.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

Artikel 8: Copyright

8.1 Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

 


Privacy verklaring


Persoonsgegevens die worden verwerkt


Doggy Duo Fun kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Doggy Duo Fun en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Doggy Duo Fun verstrekt of omdat u zich aanmeldt voor een workshop. Doggy Duo Fun kan de volgende persoonsgegevens verwerken via het contactformulier:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw e-mailadres.

Indien u een cursus bij Doggy Duo Fun  volgt, vraagt Doggy Duo Fun u om een inschrijfformulier in te vullen. Via dit inschrijfformulier verwerkt Doggy Duo Fun de volgende persoonlijke gegevens van u:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres.

Waarom Doggy Duo Fun gegevens nodig heeft


Doggy Duo Fun verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt.

De adresgegevens moeten op de factuur worden geplaatst om te voldoen aan de regels van de belastingdienst.

Aanvullende informatie over uw hond kunt u vrijwillig invullen op het inschrijfformulier en zijn bedoeld om de trainingen nader af te stemmen op uw hond.

Hoe lang de Doggy Duo Fun de gegevens bewaart


Doggy Duo Fun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen


Doggy Duo Fun verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek


Op de website van Doggy Duo Fun worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Doggy Duo Fun gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiliging


Doggy Duo Fun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat handelen hiermee niet mee in overeenstemming is, vragen we u contact op te nemen met Renate Bartels via 06-21191293 of renate@doggyduofun.nl. Door vertrouwelijke informatie zonder encryptie via e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar kan worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Doggy Duo Fun verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Doggy Duo Fun via de contactgegevens op de website.

Wijzigingen


Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19-9-2019.

 

huisregels, Algemene voorwaarden en AVG